Startpagina  |  Home kinderen  |  Contact  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene voorwaarden en tarieven
Zwemschool Juf Angela
Van Duivenvoordestraat 1a
4901 VT Oosterhout
E info@jufangela.nl
T (0162) 46 73 15
Privacy Statement

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Juf Angela verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Juf Angela inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Juf Angela respecteert en beschermt uw privacy. Juf Angela zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.JufAngela.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Juf Angela toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 Juf Angela zal alle via deze website vergaarde gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Juf Angela.

2.2 Juf Angela gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

2.3 Juf Angela zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Juf Angela daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Juf Angela.

2.4 Inschrijver kan er bij naam bedrijf voor kiezen of zijn/haar gegevens gebruikt worden om op de hoogte gehouden te worden van gepersonificeerde informatie (door inschrijver aangegeven waaruit deze bestaat) en de verschillende mogelijkheden van de diensten van Juf Angela, al dan niet via een nieuwsbrief. Daarnaast kan in het persoonlijke profiel aangeven worden in hoeverre de inschrijver op de hoogte gehouden wenst te worden van inschrijvingen van andere gebruikers die passen bij zijn/haar zoekopdracht.

2.4 Juf Angela zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van Juf Angela -producten.

Artikel 3 Wijzigen van persoonsgegevens

3.1 Een inschrijver heeft via zijn/haar persoonlijke toegangscode en wachtwoord toegang tot zijn/haar eigen profiel en kan altijd zijn/haar persoonsgegevens inzien. Inschrijver heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen.

Artikel 4 Koppeling websites derden

4.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.JufAngela.nl. Juf Angela heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Juf Angela bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 5 Veiligheid

5.1 Juf Angela doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Juf Angela fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Artikel 6 Verdenking misbruik

6.1 Juf Angela behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Juf Angela het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Juf Angela heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Juf Angela passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Juf Angela of aangifte bij de politie.

Artikel 7 Cookies en IP-adressen

7.1 Juf Angela kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Juf Angela, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

7.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

7.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Juf Angela zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben.

Artikel 8 Wijziging privacyverklaring

8.1 Juf Angela heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.JufAngela.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Juf Angela is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Juf Angela.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

10.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Juf Angela kunt u terecht bij info@JufAngela.nl.

© 2008, Aecius juridisch advies, Groningen